Litters (2020)

Litters (2020)

E-Litter June 2020

Tweedie & Gunner Litter born 18 July 2020

(4 Black Girls, 1 Yellow Boy, 1 Black Boy)

D-Litter April 2020

Keegan & Zuka Litter born 27 April 2020

( 3 Yellow Girls, 4 Black Girls, 2 Yellow Boys )

C-Litter February 2020

Keegan & Zuka Litter born 27 April 2020

( 3 Yellow Girls, 4 Black Girls, 2 Yellow Boys )